STADGAR FÖR NÄMDÖ HEMBYGDSFÖRENING

 

 

 

Antagna vid medlemsmöte 1993

Justerade: 1996, 1997, 2003, 2006 samt 2009

 

 

1   Firma

 

2   Ändamål

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3   Säte

 

 

4   Medlemskap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5   Medlemsavgift

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6   Uteslutning

 

 

 

7   Medlems-

        förteckning

 

8   Reservfond

 

 

 

 

9  Organisation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10  Föreningsmöten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11  Årsmötet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Extra

        föreningsmöte

 

 

13 Kallelse till

        föreningsmöte

 

 

14  Styrelse

        och funktionärer

 

 

 

 

15  Styrelse-

        sammanträden

 

 

 

 

16  Protokoll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17  Styrelsens
        åligganden

 

 

18  Firmateckning

 

 

19  Räkenskaps- och

       verksamhetsår

 

 

 

20  Revisorerna

 

 

 

 

21  Valberedning

 

 

22  Ändring av

       stadgar samt

       likvidation

 

 

23  Upplösning

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens firma är Nämdö Hembygdsförening.

 

Föreningen skall värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv samt föra detta vidare till kommande generationer.

 

Föreningen skall även äga, förvalta och på skäliga villkor uthyra Nämdö Hembygdsgård, för att därigenom stödja social och kulturell utveckling inom församlingsområdet.

 

Vidare skall föreningen bevaka bygdens och de boendes intressen i fråga om kommunikationer, markanvändning, näringsliv och samhällsfunktioner genom att aktivt samarbeta med andra lokala organ i projekt- och arbetsgruppform.

 

Till främjande för sina ändamål skall föreningen vid behov vara ansluten till samlande organisationer för liknande föreningar.

 

Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst neutral.

 

Föreningens styrelse skall ha sitt säte på Nämdö i Värmdö kommun, Stockholms län.

 

Fysisk person som är folkbokförd i Nämdöområdet (se gränslinje i bifogade bilaga) och sympatiserar med föreningens målsättning, blir medlem och får rösträtt efter att ha inbetalat medlemsavgift till föreningen.

                        

Fysisk och juridisk person som inte är folkbokförd i Nämdöområdet kan bli stödjande medlem genom att inbetala gällande medlemsavgift till föreningens konto. Stödjande medlem är välkommen att närvara och framställa förslag vid föreningens medlemsmöten men har inte rösträtt.

 

Person under 18 år har inte rösträtt.

 

 

Medlemsavgiften, vars storlek beslutas vid höstmötet, skall betalas av samtliga medlemmar senast tre månader efter avisering. Medlem som ej inbetalat avgiften inom denna tidsrymd, kommer att avföras som medlem.

 

 

 

 

 

 

 

Bryter medlem grovt mot dessa stadgar eller skadar på annat sätt medvetet föreningen eller motarbetar dess syften, äger årsmötet utesluta medlemmen ur föreningen.

 

Genom styrelsens försorg skall medlemsförteckning föras, upptagande medlems fullständiga namn och hemvist.

 

Av föreningens årsvinst skall avsättas minst 10% till en reservfond intill dess denna uppgår till 10 000 kr. Dock skall maxbeloppet för reservfonden vara indexreglerat och följa konsumentprisindex. Som bastal gäller bastalet för oktober 1992.

.

Föreningens verksamhet utövas genom:

1. Föreningsmöten, varav ett årsmöte före den 1:a mars
    samt ett ordinarie möte under september månad.

2. Styrelsen

3. Revisorerna

4. Valberedningen

 

 

Årsmöte skall avhållas varje år före den 1:a mars, ordinarie möte under september. Extra möte hålles då styrelsen eller revisorerna finner sådant nödvändigt eller minst 1/10 av föreningens röst-berättigade medlemmar hos styrelsen gjort skriftlig framställan därom med angivande av det eller de ärenden som önskas upptagna till behandling.

 

Vid föreningsmöte har varje röstberättigad medlem en röst.

 

Såväl val som övriga frågor avgörs genom öppen omröstning därest icke sluten begäres.

 

Vid lika röstetal äger stämmans ordförande utslagsröst. Vid lika röstetal vid val av ledamöter, avgörs valet genom lottdragning.

 

Varje röstberättigad medlem äger rätt att rösta med max en fullmakt för röstberättigad ej närvarande medlem.

 

 

 

 

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

1.   Mötets öppnande
2.   Godkännande av dagordning
3.   Val av ordförande för mötet
4.   Val av sekreterare för mötet
5.   Val av två justerare tillika rösträknare
6.    Fastställande av röstlängd
7.    Fastställande av mötets behöriga utlysande
8.    Verksamhetsberättelse
9.    Ekonomisk berättelse
10.  Revisorernas berättelse
11.  Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning
12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
13.  Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda        

       balansräkningen
14.  Fastställande av budget och verksamhetsplan
15.  Val av funktionärer:

       a)  Ordförande för 2 år
       b)  Två styrelseledamöter för 2 år
       c)  Tre suppleanter för 1 år
       d)  Två revisorer för 1 år
       e)  Två revisorsuppleanter för 1 år
       f)   Valberedning, tre funktionärer för 1 år varav en
            sammankallande
       g)  Ombud till föreningar som hembygdsföreningen är
            ansluten till
16.  Motioner och andra frågor som hänskjutits till årsmötet
17.  Rapporter
18.  Övriga frågor
19.  Avslutning 

 

 

Å extra föreningsmöte må ej upptagas andra ärenden än sådana som angivits i kallelsen.

 

 

Kallelse till föreningsmöte skall ske genom anslag vid handelsbod och vid hembygdsgården samt genom personlig kallelse senast 14 dagar före mötet.

 

Föreningens styrelse består av fem ledamöter samt tre suppleanter. Ledamöterna utses för två år så att vartannat år väljes ordförande och två ledamöter och vartannat år två ledamöter. Tre suppleanter väljes för ett år. Styrelsen utser, internt eller externt, erforderliga övriga funktionärer.

 

Till styrelsesammanträde skall kallas såväl ordinarie ledamot som suppleant. Styrelsen är beslutför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Suppleant äger inte rösträtt när ordinarie ledamot är närvarande.

 

 

Vid styrelse- och medlemsmöten förs protokoll som justeras av mötesordföranden och två justerare. 

Medlemsmötesprotokollen finns att läsa i pärm i Hembygdsgården samt delges medlemmarna därutöver på sätt som styrelsen beslutar. 

Styrelseprotokollen är inte offentliga. De förvaras i pärm i föreningens kassaskåp och dess innebörd delges medlemmarna löpande på sätt som styrelsen beslutar. Medlemsinformation kan

ges via medlemsorgan/medlemsbrev/e- post/hemsida/anslag och/eller pappersbrev.

Efter särskild prövning hos föreningens revisorer kan medlem få tillgång till visst styrelseprotokoll.

 

 

Styrelsen åligger att med iakttagande av dessa stadgar verkställa årsmötets och andra mötens beslut samt sköta de löpande ärendena och förvalta föreningens tillgångar.

 

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, den eller dem styrelsen därtill utsett.

 

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte till nästföljande. Styrelsen skall så snart som möjligt, dock senast 10 dagar före årsmötet, överlämna sina handlingar till revisorerna.

 

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning skall granskas av två av årsmötet utsedda revisorer. För revisorerna utses suppleanter. Samtliga dessa val gäller ett år. Revisionsberättelsen skall senast 5 dagar före årsmötet tillställas styrelsen.

 

Valberedningen består av tre ledamöter varav en sammankallande. Valberedningen väljes för ett år.

 

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens trädande i likvidation fattas på två på varandra följande möten varav minst ett skall vara årsmötet. Beslut skall för att vara gällande fattas med minst 2/3 majoritet vid båda mötena.

 

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid två på varandra följande årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av minst 2/3 majoritet.

 

Skulle föreningen upplösas skall föreningens behållna tillgångar tillfalla annan sammanslutning att användas till fortsatt främjande av de ändamål för vilket föreningen bildades.